Teisinė informacija

KORUPCIJOS PREVENCIJA
UAB „Šalčininkų šilumos tinklai", siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą, skatindama pilietinį aktyvumą ir siekdama didinti visuomenės pasitikėjimą, įgyvendindama 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Pranešėjų apsaugos įstatymą, siekia sudaryti visas sąlygas ir galimybes atskleisti daugiau pažeidimų atvejų, taip pat ir korupcinio pobūdžio.
Informaciją apie pažeidimus ir neteisėtus veiksmus galite pranešti:
pasitikėjimo telefonu 8-380 53645, elektroniniu paštu info@salcininkust.lt
Informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu 8-380 53645, el. paštu info@salcininkust.lt arba palikti pranešimą el. būdu.
Gautus pranešimus priima ir su jais susipažįsta Antikorupcijos komisija, vadovaujantis UAB „Šalčininkų šilumos tinklai " pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu ar pasitikėjimo elektroniniu paštu, registravimo ir nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.
Atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo";
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo";
ir kitais teisės aktais.
PRIMENAME: Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo įvykdymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Oficialus Reglamento (ES) 2016/679 tekstas:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Duomenų valdytojas – Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai“, kodas 174976486, Pramonės g. 2a, LT-17102 Ι Šalčininkai, tel. 8-38053645, el. p. info@salcininkust.lt

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, teikdami šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas, privalo turėti ir naudoti tam tikrus kliento asmens duomenis LR teisės aktų nustatyta tvarka. Jei neturėtumėme šių duomenų, negalėtumėme vykdyti savo pareigų ir teikti šilumos ar / ir karšto vandens.

  1. Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą
  2. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
  3. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
  4. Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo taisyklės
  5. Subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės
ĮSTATYMAI IR TEISĖS AKTAI