Skolų išieškojimas

UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždarosios akcinės bendrovės "Šalčininkų šilumos tinklai" (toliau – Bendrovė) skolų už šilumos energijos, karšto vandens tiekimo ir kitas paslaugas išieškojimo tvarka (toliau - Tvarka) nustato skolų išieškojimo reikalavimus, principus, išieškojimo procedūras ir būdus, kuriuos turi taikyti Bendrovė išieškodama fizinių bei juridinių asmenų skolas, susidariusias už Bendrovės teikiamas paslaugas.
2. Skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo naudojantis Bendrovės teikiamomis paslaugomis praleidęs sąskaitoje nurodytą apmokėjimo terminą už jam suteiktas paslaugas.
3. Skola – tai Skolininko negrąžinta pinigų suma, taip pat nesumokėti delspinigiai, baudos ir kiti turtiniai įsipareigojimai.
4. Priminimas dėl įsiskolinimo – informacinio pobūdžio raštas, adresuotas skolininkui, kurio jam primenama apie pareigą sumokėti įsiskolinimą už suteiktas paslaugos bei su tuo susijusius delspinigius.
5. Skolų išieškojimo darbą sudaro apmokėjimo už paslaugas terminų sekimas, įspėjimų apie įsiskolinimą siuntimas skolų, grąžinimo sutarčių sudarymas, dokumentų ruošimas teismui ir antstolių kontoroms.
6. Ši tvarka parengta vadovaujantis 2000 liepos 18 d. Nr. VIII-1864 Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2002 m. vasario 28 d. Nr. IX-743 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, 2012 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu „Dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo", Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

II SKYRIUS
SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO PRINCIPAI

7. Skolų išieškojimo privalomumas. Skolų išieškojimo procedūros Bendrovei yra privalomos. Bendrovėje už šį darbą paskirti atsakingi asmenys veda tikslią įsiskolinusių asmenų apskaitą.
8. Kooperacijos principas. Bendrovės atsakingi darbuotojai, vykdydami skolų išieškojimą, bendradarbiauja tarpusavyje, teikdami informaciją apie skolininko buvimo vietą, jo turimą turtą, pajamas, mokumo galimybes, keisdamiesi patirtimi išieškant skolas ir kita informacija, reikalinga išieškojimo veiksmams.
9. Teisėtumo ir asmenų lygybės principas. Bendrovės atsakingų darbuotojų vykdomi išieškojimo veiksmai negali pažeisti konstitucinių asmens teisių, neturi prieštarauti galiojantiems įstatymams, turi būti vykdomi vadovaujantis asmenų lygybės įstatymui ir teismui principu, nepaisant jų lyties, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, užsiėmimo rūšies ir kitų aplinkybių

III SKYRIUS
IKITEISMINIS SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS

10. Ikiteisminiu skolų išieškojimu siekiama užtikrinti įsiskolinimų grąžinimą neteismine tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių.
11. Skolininkui neapmokėjus išrašytos sąskaitos per tris mėnesius, nepriklausomai nuo skolos dydžio, Bendrovės atsakingas asmuo parengia priminimą dėl įsiskolinimo.
12. Priminime dėl įsiskolinimo būtinai nurodoma bendrovės pavadinimas; skolininko vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, bei adresas; įspėjimo parengimo data; įsiskolinimo suma; skolos susidarymo data, apmokėjimo būdai ir rekvizitai, 14 kalendorinių dienų terminas skolai apmokėti, pastaba, kad vengiant sumokėti nurodytas sumas, jos bus išieškomos teismine tvarka.
13. Priminimas dėl įsiskolinimo siunčiamas paštu adresu kurio tiekiamos paslaugos. Bendrovė pasilieka teisę patikrinti skolininko gyvenamosios deklaravimo vietą bei siųsti priminimą dėl įsiskolinimo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu.
14. Skolininkui susisiekus su Bendrovė, per priminime nustatytą terminą gali būti sudaroma Taikos sutartis kartu su skolos grąžinimo grafiku.
15. Priminimą dėl įsiskolinimo pasirašo Bendrovės vadovas arba jo paskirtas asmuo.

III SKYRIUS
TEISMINIS SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS

16. Skolininkui nesusisiekus su Bendrovė ir/ar nepadengus skolos, per priminime nustatytą terminą arba praleidęs Taikos sutartyje mokėjimo grafiką be atskiro priminimo skolininkas perduodamas teisminiam išieškojimui.
17. Bendrovės paskirtas atsakingas asmuo parengia pareiškimą arba ieškinį laikydamasis visu ieškinio turiniui reikalavimu nustatytu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 135 str.
18. Skolininkams, kurie nėra sudarę su Bendrove šilumos pirkimo-pardavimo bei karšto vandens pirkimo-pardavimo sutarčių, taikomos standartinės sutarčių pirkimo–pardavimo sąlygos.
19. Įsiteisėjus teismo sprendimui ir skolininkui nesumokėjus priteistos skolos sumos vykdomasis dokumentas perduodamas antstolių kontorai.

IV SKYRIUS
SKOLININKO TEISĖS IR PAREIGOS

20. Skolininko turi teisę:
20.1. Susipažinti pats ar per savo atstovus (jiems pateikus įgaliojimą) su skolos susidarymo aplinkybėmis.
20.2. Gauti pažymas apie skolą;
20.3. Motyvuotai ginčyti skolą;
20.4. Teikti prašymus;
20.5. Sudaryti taikos sutartis;
21. Skolininko pareiga:
21.1 Pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės pasikeitimą;
21.2 Laiku mokėti skolą ir delspinigius pagal sudarytą mokėjimo grafiką;
21.3 Pateikti skolos sumokėjimo įrodymą jei to reikalauja situacija;

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Bendrovės paskirti asmenys privalo imtis visų įmanomų teisėtų priemonių skoloms išieškoti kaip įmanoma greičiau, efektyviau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis.
23. Už tinkamą šios Tvarkos nuostatų įgyvendinimą atsakingi Bendrovės vadovo paskirti asmenys