Techniniai parametrai

Šalčininkų miesto centrinė katilinė

 • Ne šildymo sezono metu šilumnešio srautas 50-70 m3/val:
 • šildymo sezono metu šilumnešio srautas 150-200 m3/val:
 • slėgis paduodamoje linijoje ne šildymo sezono metu 2,3-2,8 bar:
 • slėgis grįžtamoje linijoje ne šildymo sezono metu 1,5-1,8 bar:
 • slėgis paduodamoje linijoje šildymo sezono metu 2,8-3,2 bar:
 • slėgis grįžtamoje linijoje šildymo sezono metu 1,2-1,5 bar:

 

Termofikacinio vandens kokybės rodykliai:

 • Termofikacinio vandens kietumas – 50 mg-ekv/l ;
 • termofikacinio vandens šarmingumas – 3,8 mg-ekv/l ;
 • termofikacinio vandens fenolftaleininis šarmingumas – 0,8 mg-ekv/l ;
 • termofikacinio vandens geležies koncentracija Fe – 100 mg/l ;
 • termofikacinio vandens PH – 8,9.

Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos

Pastato savininkas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos projektavimo sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti. Pastato savininkas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie kito pastato šilumos įrenginių, prašymą turi suderinti su to pastato savininku (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – ŠTVT) 10p.).

Prijungiant prie centralizuotos šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų privaloma pristatyti sekančius dokumentus:

 • Prašymą;
 • Prijungimo projektą (firma turi turėti Aplinkos ministerijos atestatą);
 • Įmonės, kuri atliks darbus, leidimo verslui kopiją.

 

Pastato savininkas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, privalo išbandyti hidrauliškai šilumos perdavimo vamzdynus bei namo vidaus šildymo sistemą, dalyvaujant UAB „ Šalčininkų šilumos tinklų atstovų. Šilumos vartojimo įrenginių prijungimo projektavimo, įrengimo ir kitus su atjungimo susijusius darbus vartotojas atlieka pagal teises aktų reikalavimus ir projektą savo lėšomis.
Pastato savininkas, baigęs pastato šilumos įrenginių montavimo ir jų prijungimo darbus, privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės akte (ŠTVT 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka gauti pastato šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui. (ŠTVT 16p.)
Projektas turi būti suderintas su Energetikos Valstybine inspekcija ( Švitrigailos g. 11M, 2 aukštas, Vilnius ).
Vartotojas privalo sudaryti šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo –pardavimo sutartį.