Investicijos

JAŠIŪNUOSE ĮVYKDYTAS INVESTICINIS PROJEKTAS
"KONTEINERINĖS KATILINĖS ĮRENGIMAS"

2016 m. balandžio 28 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-440 „Dėl Jašiūnų mstl. katilinės, adresu Popierinės g. 3, centralizuoto šildymo sistemos decentralizavimo" priimtas sprendimas decentralizuoti šilumos tiekimą vartotojams iš Jašiūnų mstl. katilinės, adresu Popierinės g. 3. Atjungta sena katilinė ir vamzdynas. Taip pat atjungti individualūs ir daugiabučiai namai, savininkams išmokėtos 900 Eur dydžio kompensacijos. Viso Bendrovė sumokėjo 31500 Eur dydžio kompensacijas už atjungimą nuo CŠT. Jašiūnų mstl. Poperinės gatvėje tarp darželio ir mokyklos, kurie yra pagrindiniai šilumos vartotojai pastatyta automatizuota konteinerinė katilinė, įrengti joje du 200 kW galios dujiniai kondensaciniai katilai su kita papildoma įranga. Užtikrinta gaisrinė signalizacija ir patalpų apsauga. Sumontuoti nauji šilumos tinklai. Investicinio projekto bendra vertė - 183144,56 Eur be PVM.
Investicinis projektas įgyvendintas nuosavomis lėšomis. Siekiant dalinai padengti projekto įgyvendinimo išlaidas, Bendrovė kreipėsi į Šalčininkų rajono savivaldybės tarybą su prašymu parduoti likviduojamos Termolitos katilinės pastatą. 2017 m. rugsėjo 28 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-859 „Dėl leidimo UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" parduoti nekilnojamąjį turtą" leista Bendrovei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka parduoti pastatą – katilinę Popierinės g. 3, Jašiūnai, Šalčnininkų r. sav., pastato unikalus Nr. 8598-6013-7016, pastato bendras plotas – 738,12 kv. m, pastato įsigijimo vertė – 213 432,87 Eur, likutinė vertė (2017 m. rugpjūčio 31 d.) – 116 320,51 Eur.
Termolitos katilinė aukciono būdu parduota už 148000 Eur be PVM.

 

ŠALČININKUOSE ĮVYKDYTAS INVESTICINIS PROJEKTAS
“BIOKURO KATILINĖS ĮRENGINIŲ IR KURO SANDĖLIO STATYBA ŠALČININKŲ MIESTE”

 UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) 2015 m. rugsėjo mėn. 30 d. įvykdė investicinį projektą „Biokuro katilinės įrenginių ir kuro sandėlio statyba Šalčininkų mieste”.

Projekto tikslas

Projekto tikslas – rekonstruoti Šalčininkų katilinę, didinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą energijos gamybai. Projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą.

 

Projekto esmė

Šalčininkų katilinės teritorijoje sumontuotas 5,0 MW galios vandens šildymo katilas su biokuro pakura, pastatytas dūmų valymo įrenginis – multiciklonas, 1,25 MW galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris ir kiti pagalbiniai įrenginiai. Biokuro katilui  įrengtas dūmtraukis su nerūdijančio plieno įdėklu. Sklype, šalia esamo katilinės pastato pastatytas antžeminis biokuro sandėlis, sandėlio tūris užtikrina 1 paros kuro atsargą, katilui dirbant nominaliu našumu. Šalia sandėlio įrengta atvira kuro saugojimo aikštelė, kurioje galima sukaupti 2 parų kuro atsargą katilui dirbant nominaliu našumu. Iš kuro sandėlio kuras grandiklinių transporterių pagalba tiekiamas į katilinę. Išasfaltuotas privažiavimas prie biokuro sandėlio, taip pat yra numatyta galimybė apsisukti biokurą atvežančiam autotransportui. Po projekto įgyvendinimo Šalčininkų katilinėje apie 85-90 proc. generuojamos šilumos bus gaunama iš biokuro ir taip bus išlaikomas UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos ūkio konkurencingumas, aukšta vartotojams tiekiamos paslaugos kokybė ir patikimumas. Vietinio kuro panaudojimas leis sumažinti vartotojams tiekiamos šilumos kainą.
Šis projektas atitinka valstybės nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių bei energijos išteklių naudojimo efektyvumo didinimą.
Projekto metu buvo vykdomos įvairios veiklos: valdomas projektas, rengiama konkursinė dokumentacija, organizuojami konkursai projekto rengėjui, ekspertizės vykdytojui ir rangovui, paties projekto įgyvendinimas – katilo montavimas, techninė priežiūra, viešinimas.

 

Projekto tęstinumas

Biokuro katilo įrengimas leis sumažinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainą vartotojams. Fizinis veiklos tęstinumas bus užtikrinamas įmonės personalo, kuris eksploatuos įrengtus biokuro katilus. Remonto ir įrangos atstatymo poreikis bus užtikrinamas įtraukiant į šilumos savikainą amortizacinius atskaitymus, numatant lėšas remontams ir priežiūrai. Centralizuotas šilumos tiekimas yra reguliuojama monopolija, kurios veikla yra reguliuojama nustatant šilumos kainą pagal pagrįstas sąnaudas. Todėl yra užtikrintas projekto tęstinumas ir finansiniu atžvilgiu.

 

Projekto finansavimas

Įgyvendinto projekto vertė – 1 973 588 Eur. 981 233 Eur arba 49,72 proc. projekto vertės sudaro Europos Sąjungos struktūrinė parama, kitą projekto vertės dalį sudaro UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ skolintos lėšos.