DUK

Iki kada gyventojai turi apmokėti praėjusio mėnesio sąskaitas?
Praėjusio mėnesio sąskaitas vartotojai turi apmokėti iki einamo mėnesio paskutinės dienos.
Kur gyventojai gali apmokėti sąskaitas?

Sąskaitas galima apmokėti bet kuriuose Šalčininkų mieste esančiuose bankų skyriuose, AB "Lietuvos paštas" skyriuose, MAXIMA kasose, Perlo terminaluose ir sąskaitų apmokėjimo platformoje www.perlasgo.lt.

Galima sumokėti Internetu, naudojantis visų bankų teikiamomis Internetinio atsiskaitymo paslaugomis: AB "Swedbank" interneto banko lange pasirinkę "Įmokos" ir įmokų gavėjų paieškos lange įvedę įmokos kodą 222111; "Luminor Bank ES" atidarę "mokėjimai už paslaugas" ir pasirinkę įmokos kodą 111111; AB SEB banke pasirinkę "Įmokos ir mokesčiai" įvedę kodą 222222; UAB "Medicinos bankas" klientai naudoja kodą 333333. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti atsiskaitomosios knygelės numerį.

Taip pat apmokėti galite prie savitarnos svetainėje www.ignitis.lt

UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" atsiskaitomosios sąskaitos:

LT337230000000345712 Medicinos bankas,

LT494010044400080229 AB DNB bankas,

LT307300010002488245 AB Swedbank.

Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti atsiskaitomosios knygelės numerį. 

SVARBU: Atliekant mokėjimus el. bankininkystėje arba atsiskaitant už suteiktas paslaugas aukščiau nurodytose vietose, BŪTINA pateikti naujus karšto vandens skaitiklių rodmenis, įrašę juos į langelį "IKI". Šie rodmenys bus naudojami sąskaitai už karštą vandenį išrašyti. 

Dėl ko skaičiuojami delspinigiai?
Dėl pavėluoto atsiskaitymo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu "Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims" gyventojams, nesumokėjusiems už šilumos energiją, karštą vandenį delspinigiai skaičiuojami praėjus 20 kalendorinių dienų (nedirbantiems pensininkams, jeigu šeimoje nėra darbingo amžiaus asmenų – 30 kalendorinių dienų) nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos 0,02 proc. už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Juridiniams asmenims, su kuriais pasirašomos individualiai aptartos sutartys, skaičiuojamos 0,05 proc. metinės palūkanos už kiekvieną pradelstą dieną.
Ką daryti, jei įsiskolinote UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" už paslaugas (šilumą, karštą vandenį ir kt.)?
Jeigu įsiskolinote – nedelskite. Apsilankykite UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" administracijoje. Ar pasinaudosite mūsų siūloma galimybe geranoriškai ir taikiai išspręsti problemas, priklauso tik nuo Jūsų. Esame pasirengę Jums padėti, prašome kreiptis nedvejojant. Mūsų darbuotojai aptars iškilusias problemas ir pasiūlys Jums priimtiną sprendimo būdą. Jūs suderinsite skolos apmokėjimo terminus ir turėsite galimybę skolą išmokėti dalimis . Tik susitarę dėl skolos išmokėjimo (visos arba dalimis), pasirašę skolos grąžinimo sutartį ir nepažeidę sutarties sąlygų, galėsite kreiptis į Savivaldybę dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį. Nenoras sumokėti skolos ir delsimas suteiks Jums papildomų išlaidų ir nereikalingų rūpesčių. Jūsų skolos išieškojimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti perduotas skolų išieškojimo įmonei arba pateiktas pareiškimas teismui. Visa tai papildomos išlaidos skolininkui – palūkanos, atstovavimo, bylinėjimosi bei vykdymo administravimo, taip pat sugaištas laikas ir sugadinta nuotaika. Skolų neturėsite, jei už šilumą ir karštą vandenį sąskaitoje nurodytą sumą pastoviai apmokėsite iki poataskaitinio mėnesio paskutinės dienos. Primename, kad gyventojams, laiku neapmokėjusiems skolos už šildymą ir karštą vandenį, skaičiuojamos palūkanos.
Kodėl būtina deklaruoti karšto vandens skaitiklių rodmenis kiekvieną mėnesį?

Buitiniam karšto vandens vartotojui nepranešus jo bute (patalpose) įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenų, UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" taiko 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių" 171.5 punkto nuostatas – karšto vandens kiekiai šiuo atveju priskaitomi vadovaujantis Respublikinėmis statybos normomis RSN-26-90, t.y. 92 litrai per parą vienam asmeniui, kai yra bute įrengta vonia ir 75 litrai per parą vienam asmeniui, kai bute nėra įrengtos vonios.

Vartotojui vėliau pranešus apskaitos prietaisų rodmenis, suvartoto karšto vandens kiekis įvertinamas (perskaičiuojamas), bet ne daugiau kaip už 3 mėnesius iš eilės, atliekant perskaičiavimus kitą mėnesį. Vartotojus informuojame, kad perskaičiavus vienam ar keliems namo butams karšto vandens kiekius, perskaičiuojami šilumos kiekiai ir visam namui, t.y. visiems to namo butų savininkams.

Vartotojams primename, kad karšto vandens skaitiklių rodmenis privalote deklaruoti kiekvieną mėnesį iki mėnesio pabaigos:

apmokant sąskaitas būtina užrašyti karšto vandens skaitiklių rodmenis „nuo" ir „iki", „skirtumas". Jei karštas vanduo nebuvo vartotas, vis tiek reikia deklaruoti (užrašyti) karšto vandens skaitiklių rodmenis, nors jie ir nesikeitė „nuo", „iki" ir „skirtumas" 0;
vartotojai, kurie žino, kad išvyks ir nebus namuose ilgiau nei 3 mėnesius bei karšto vandens tikrai nevartos, turi tiekėjui apie tai pranešti raštu. Tokiu atveju tiekėjas nepriskaičiuos mokesčio už karštą vandenį pagal minėtas normas;

Vartotojus informuojame, kad kuo tiksliau bus kiekviename bute deklaruojami sunaudoto karšto vandens kiekiai (karšto vandens skaitiklių rodmenys), tuo tiksliau bus butų savininkams paskirstomi name sunaudotos šilumos kiekiai.

Kaip suskaičiuojami karšto vandens kiekiai, sugedus karšto vandens skaitikliui bute?

Priskaitymai už karštą vandenį, kai sugenda bute įrengtas karšto vandens skaitiklis:

Ištrauka iš Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (Žin. 2011-10-27 Nr.1-297):

„171. Vartotojų atsiskaitymo pagal butuose įrengtus karšto vandens skaitiklius ypatumai:

171.1. Karšto vandens tiekimo pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba vartotojui patiektas karšto vandens kiekis per ataskaitinį laikotarpį nustatomas pagal karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis;

171.2. sugedus karšto vandens skaitikliui arba karšto vandens apskaitos mazgo schemos elementui ne dėl vartotojo kaltės (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar kita), apie kuriuos buitinis karšto vandens vartotojas pranešė karšto vandens tiekėjui iki jo atstovo atvykimo į vietą, už suvartotą karštą vandenį per tą laikotarpį, kai karšto vandens apskaita veikė netiksliai, atsiskaitoma pagal atitinkamo laikotarpio karšto vandens suvartojimo iki gedimo vidurkį buitiniam karšto vandens vartotojui nustatytu karšto vandens tarifu ir kainomis. Laikotarpis, per kurį karšto vandens apskaita veikė netiksliai, nustatomas pagal vartotojo pateiktus ir karšto vandens tiekėjo turimus duomenis apie vartotojo karšto vandens įrenginius bei iš atitinkamo karšto vandens suvartojimo (paros, savaitės, mėnesio ir t. t.) analizės. Analizes atlieka karšto vandens tiekėjas arba kitas Asmuo, teisėtai užsiimantis šia veikla. Nustatęs karšto vandens skaitiklio gedimus, karšto vandens tiekėjas juos turi pašalinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Kiekvieną ne dėl vartotojo kaltės karšto vandens apskaitos prietaiso gedimo, pažeidimo ar dingimo atvejį karšto vandens tiekėjas ir vartotojas įformina dvišaliu aktu;

171.3. Vartotojui nepranešus apie karšto vandens skaitiklio gedimus iki karšto vandens tiekėjo atstovo atvykimo ar karšto vandens apskaitos schemos elementą sugadintą taip, kad karšto vandens skaitiklio, ar karšto vandens apskaitos schemos elemento gedimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas arba korpusas; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; taip pat siekiant sumažinti buitinio karšto vandens skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės ir kitos stabdymo priemonės), arba pakeitus karšto vandens skaitiklio, arba vartotojui atsisakius įsileisti karšto vandens tiekėjo atstovą patikrinti karšto vandens skaitiklio būklę ir (ar) rodmenis, karšto vandens tiekėjas turi teisę perskaičiuoti laikotarpiu nuo karšto vandens tiekėjo paskutinės karšto vandens skaitiklio patikrinimo dienos, bet ne ilgesniu kaip teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyti senaties terminai vartotojo suvartoto karšto vandens kiekį. Galutinį perskaičiuojamo laikotarpio terminą nustato karšto vandens tiekėjo sudaryta komisija. Vartotojo suvartotas karšto vandens kiekis už perskaičiuojamą laikotarpį nustatomas taikant teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 29 punktas) nurodytas geriamojo vandens suvartojimo normas padauginant iš laikotarpio trukmės. Kai nustatoma, kad vartotojas, siekdamas sumažinti apskaitomo karšto vandens kiekį arba karšto vandens skaitiklio rodmenis, kitaip paveikia karšto vandens skaitiklį ar karšto vandens apskaitos schemos elementus, o karšto vandens tiekėjo atstovas per paskutinį atsiskaitomojo karšto vandens skaitiklio ar karšto vandens apskaitos schemos elementų patikrinimą šios vartotojo veikos negalėjo pastebėti (išorinio magnetinio lauko poveikis, su prietaisais atsukant apskaitos prietaisų rodmenis atgal ir kita) arba, įrengdamas paslėptą atvadą, prijungė karšto vandens imtuvus prieš karšto vandens apskaitą arba be jos, karšto vandens tiekėjas turi teisę perskaičiuoti tokio vartotojo suvartoto karšto vandens kiekį šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka, taikydamas perskaičiavimo laikotarpiu galiojusius karšto vandens tarifus ir kainas; Taisyklių 1 priedo 29 punktas – Vandens vartojimo normos RSN 26-90, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76.